Naudojimo ir privatumo sąlygos

Bet kuris asmuo ar asmenų bendrija (toliau - vartotojas), prisijungiantis prie ManoApklausa.lt tinklapio (toliau - ManoApklausa.lt) ar jame esančios bet kokios informacijos, sutinka laikytis toliau nurodytų sąlygų (Susitarimas). Šis Susitarimas yra teisinis susitarimas tarp vartotojo ir ManoApklausa.lt paslaugų, kurios apima programinę įrangą, duomenų saugojimo mechanizmus, duomenų bazes ir su jomis susijusius dizainą, spausdintą medžiagą, online ar elektroninę dokumentaciją. Jeigu jūs nesutinkate su šio Susitarimo sąlygomis, jums neleidžiama naudotis ManoApklausa.lt.

ManoApklausa.lt yra tinklapis, kuris teikia galimybę jo vartotojams rinkti ir naudoti informaciją. Užsiregistavę vartotojai renka informaciją kurdami apklausas ir paviešindami jas tretiesiems asmenims, pavyzdžiui, jie išsiunčia pakvietimus arba paskelbia apklausos nuorodą.
Pasirašant ar dalyvaujant apklausoje ManoApklausa.lt, vartotojas sutinka, kad jo duomenys būtų naudojami ir apdoroti. Vartotojas sutinka, kad jo duomenys būtų pateikiami tinklapio skyriuje "Nuorodos". ManoApklausa.lt automatiškai gauna ir saugo savo serveriuose informaciją iš vartotojo naršyklės. Tai apima IP adresą, "cookies" ir kitą prieinamą informaciją.
ManoApklausa.lt vartotojo paskyra yra apsaugota slaptažodžiu, siekiant išlaikyti duomenų slaptumą ir vartotojo saugumą. Kiekvienas užsiregistravęs vartotojas pats yra atsakingas už savo prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleidimą trečiosioms šalims. Vartotojas yra atsakingas už savo pateiktą informaciją ir kitus veiksmus, atliktus naudojantis paskyra. Vartotojas atsakingas už savo paskyros duomenų ir slaptažodžio slaptumą.


Atsakomybė už informacijos turinį

ManoApklausa.lt vartotojas yra atsakingas už visą informaciją, kurią jis įveda į tinklapį ir siunčia arba padaro prieinama bet kokiu būdu trečiosioms šalims.
ManoApklausa.lt nekontroliuoja duomenų ir turinio, kuris tapo prieinamas naudojantis tinklapio paslaugomis. ManoApklausa.lt negarantuoja informacijos kokybės, atskaitomybės ir vientisumo.
Naudojantis ManoApklausa.lt vartotojas sutinka nenaudoti paslaugų tokiais būdais:
  • Įkelti, nurodyti, nusiųsti, perduoti ar kitaip padaryti prieinamą bet kokį Turinį, kuris yra neteisėtas, žalingas, grasinančio ar užgaulaus pobūdžio, varginantis, žalą sukeliantis, klaidinantis, vulgarus, nepadorus, šmeižikiškas, pažeidžiantis kito asmens privatumą, kupinas rasinės, etninės ar kitos formos neapykantos, arba kitokio nepageidaujamo pobūdžio;
  • Žala atsiranda bet kokiu būdu;
  • Apsimesti bet kokiu asmeniu ar asmenų bendrija, įskaitant ir ManoApklausa.lt atstovus, arba melagingai tvirtinti ar kitaip nurodyti savo netikrus ryšius su amenimi ar asmenų bendrija;
  • Įkelti, nurodyti, nusiųsti, perduoti ar kitaip padaryti prieinamą bet kokį Turinį, kurio neturi teisės paviešinti pagal jokį įstatymą ar sutartinius arba patikėjimo santykius (kaip pavyzdžiui, vidinę informaciją, firmos ir konfidencialią informaciją, kuri gauta išmokus arba atskleidus su įdarbinimu susijusius santykius arba slaptus susitarimus, būnant jų šalimi);
  • Įkelti, nurodyti, nusiųsti, perduoti ar kitaip padaryti prieinamą bet kokį Turinį, kuris peržengia kokio nors patento, prekės ženklo, prekybos paslaptį, autorines teises ar kitas bet kurios šalies turtines teises („Teises”);
  • Įkelti, nurodyti, nusiųsti, perduoti ar kitaip padaryti prieinamą bet kokią neprašytą ar be leidimo reklamą, reklaminę medžiagą, „šiukšles” (angl. "junk mail", "spam", "chain letters", "pyramid schemes") ar bet kokią kitą tarpininkavimo formą;
  • Kištis arba nutraukti Paslaugą arba serverius ar tinklus, susijusius su Paslauga, arba nepaklusti bet kokiems reikalavimams, procedūroms, strategijoms ar taisyklėms, susijusioms su Paslaugos tinklu;
  • Tyčia ar netyčia pažeisti bet kokį taikomą vietinį, nacionalinį ar tarptautinį teisės aktą.


Privatumo politika

Privatumo politika nustato, kaip ManoApklausa.lt apdoroja vartotojo informaciją, kuri surenkama ir saugoma ManoApklausa.lt duomenų bazėse.
ManoApklausa.lt vartotojo paskyros informacija, sukurtos apklausos ir rezultatai yra vartotojo nuosavybė. Duomenų konfidencialumas yra vienas iš ManoApklausa.lt pagrindinių valdymo principų. ManoApklausa.lt neteiks vartotojo informacijos trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, numatytus vietiniuose ir tarptautiniuose teisės aktuose. ManoApklausa.lt turi teisę uždaryti vartotojo paskyrą ir priėjimą prie apklausų ir perduoti vartotojo informaciją valdžios institucijoms, jei teisės aktuose to reikalaujama arba yra pagrindas tikėti, kad dėl šių veiksmų gali būti iškelta byla.
Prisijungimas prie ManoApklausa.lt paslaugų yra savanoriškas. Apklausos dalyviai žino ir yra atsakingi už tai, kiek asmeninės informacijos jie pateikia. Apklausos dalyviai žino, kad visa pateikta informacija yra prieinama ir bus naudojama vartotojui apdorojant duomenis ManoApklausa.lt.


GDPR

Ši Privatumo politika nustato, kaip ManoApklausa.lt renka ir naudoja Jūsų informaciją, susijusią su siūlomomis paslaugomis, toliau sutrumpintai – PASLAUGOS.

Ši Privatumo politika taikoma, kai bet kuris asmuo susidomi bet kuria dalimi PASLAUGŲ. Šios Privatumo politikos tikslais, PRENUMERATORIUS yra asmuo, kuris kuria ir teikia apklausas online, o RESPONDENTAS yra asmuo, kuris atsako į apklausas online, sukurtas PRENUMERATORIAUS arba ManoApklausa.lt.

PASLAUGOS, siūlomos ManoApklausa.lt, yra savanoriškos. Jūs neturite teikti asmeninės informacijos, nebent Jūs pasirenkate galimybę gauti PASLAUGŲ funkcijas, kurios reikalauja tokios informacijos. Jeigu Jūs nesutinkate su šios politikos sąlygomis, prašome Jūsų neteikti mums asmeninės informacijos ir nustoti naudotis PASLAUGOMIS.

Sukurdami PRENUMERATORIAUS paskyrą ar gaudami PASLAUGAS, Jūs aiškiai sutinkate su Jūsų informacijos rinkimu ir naudojimu, kaip nurodoma šioje Privatumo politikoje.

Jūs turite teisę susipažinti, ištrinti ar apriboti Jūsų asmeninės informacijos naudojimą. Tokie prašymai turi būti siunčiami ManoApklausa.lt, naudojantis prieinama PASLAUGŲ kontaktine forma arba el. paštu.

Iš PRENUMERATORIAUS mes renkame ir saugome šią informaciją:

* Registracijos informacija – vardas, pavardė, įmonė ir el. pašto adresas. PRENUMERATORIUS gali peržiūrėti ir redaguoti informaciją nustatymuose.

* Apklausos informacija – klausimai ir atsakymai.

* Mokamų paskyrų naudotojų mes prašome pateikti informaciją sąskaitoms išrašyti pagal Buhalterinės apskaitos įstatymą.

* Įrenginio ir pateikimo duomenys: ManoApklausa.lt gali rinkti duomenis iš įrenginio, kurį naudoja PRENUMERATORIUS, prisijungdamas prie PASLAUGŲ – IP adresas, naršyklės tipas ir kreipimosi informacija.

* Informacija iš slapukų ir papildinių: ManoApklausa.lt naudoja trečiųjų šalių stebėjimo paslaugas (Google Analytics), kurios naudoja slapukus ir papildinius, siekiant surinkti apibendrintą ir anoniminę informaciją apie mūsų tinklalapių lankytojus. Ši informacija gali apimti naudojimąsi ir naudotojo statistiką.


Iš RESPONDENTO mes renkame ir saugome šią informaciją:

* Apklausos atsakymai. Prašome atkreipti dėmesį, kad ManoApklausa.lt nėra atsakingas už apklausų turinį, todėl jeigu turite kokių nors klausimų apie apklausą, kurią atsakinėjate, prašome susisiekite su PRENUMERATORIUMI tiesiogiai.

* Registruotas el. pašto, IP adresas ir registracijos laikas, jei RESPONDENTAS yra prisijungęs prie ManoApklausa.lt duomenų bazės.

* Įrenginio ir pateikimo duomenys: ManoApklausa.lt gali rinkti duomenis iš įrenginio, kurį naudoja RESPONDENTAS, prisijungdamas prie PASLAUGŲ – IP adresas, naršyklės tipas ir kreipimosi informacija.

* Informacija iš slapukų ir papildinių: ManoApklausa.lt naudoja trečiųjų šalių stebėjimo paslaugas (Google Analytics), kurios naudoja slapukus ir papildinius, siekiant surinkti apibendrintą ir anoniminę informaciją apie mūsų tinklalapių lankytojus. Ši informacija gali apimti naudojimąsi ir naudotojo statistiką.


PRENUMERATORIUS, kuris kuria apklausas, yra Duomenų valdytojas visų duomenų, kurie gaunami kaip atsakymai, o ManoApklausa.lt yra tokių Duomenų teikėjas.

Siekiant tinkamai teikti duomenis Duomenų valdytojui, Duomenų teikėjas laikysis šių pareigų:

* Naudoti asmeninius duomenis tik PASLAUGOMS teikti.

* Išlaikyti asmeninių duomenų konfidencialumą pagrįstose ribose ir pagal galiojančius nacionalinius teisės aktus, pagal kuriuos Duomenų teikėjas veikia, netgi po sutartinių santykių nutraukimo.

* Perkelti Duomenų valdytojo duomenis į kitą pageidaujamą vietą, gavus rašytinį prašymą, per 30 dienų nuo tokio prašymo gavimo. Duomenų perkėlimo priemonės nustatomos Duomenų teikėjo.

* Ištrinti Duomenų valdytojo duomenis, gavus rašytinį prašymą, per 30 dienų nuo tokio prašymo gavimo.


Mes naudojame informaciją, kurią mes surenkame iš Jūsų teikdami PASLAUGAS, siekiant išanalizuoti, kaip galima pagerinti teikiamas PASLAUGAS.

Mes galime Jums siųsti informaciją apie prekes, specialius pasiūlymus ir bet kokią kitą informaciją apie PASLAUGAS visomis priemonėmis, įskaitant el. paštą.

ManoApklausa.lt siųs pasiūlymus dalyvauti apklausose RESPONDENTAMS, kurie prisijungė prie RESPONDENTŲ duomenų bazės.

Mes neparduodame ar neatskleidžiame PRENUMERATORIŲ apklausų duomenų ar asmeninių duomenų trečiosioms šalims, nebent pagal PRENUMERATORIAUS atskirą prašymą.


ManoApklausa.lt įsikūręs ES ir atitinka BDAR reikalavimus, nustatytus ES, susijusius su asmenų iš ES valstybių narių duomenų rinkimu, naudojimu ir saugojimu.

Jeigu Jūs esate PRENUMERATORIUS, mes turime naudoti Jūsų duomenis, siekiant tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus Jums.

Taip pat pažymime, kad mes pagal teisės aktus galime naudoti Jūsų duomenis tik tiesiogiai rinkodaros tikslams, norint siųsti Jums elektroninėmis priemonėmis komercinius pasiūlymus, susijusius su ManoApklausa.lt prekėmis ar paslaugomis, kurios atitinka PASLAUGAS. Jūs galite atsisakyti gauti komercinius pasiūlymus.

Slapukai gali būti naudojami stebėti Jūsų veiksmus, susijusius su PASLAUGOMIS.

Jūs galite panaikinti savo paskyrą ir atsisakyti gauti bet kokius laiškus el. paštu iš ManoApklausa.lt bet kuriuo metu, ištrinant savo paskyrą nustatymų puslapyje. Ištrynus paskyrą, visi duomenys Jūsų paskyroje bus visam laikui ištrinti iš mūsų sistemos per protingą laikotarpį.

Mes išsaugome informaciją aktyvioms ManoApklausa.lt paskyroms tiek, kiek tai būtina ir aktualu mūsų atliekamiems veiksmams. Taip pat svarbu, kad mes galime išsaugoti informaciją iš uždarytų paskyrų, siekdami laikytis įstatymų, apsisaugoti nuo sukčiavimo, surinkti privalomus mokesčius, spręsti ginčus, šalinti trikdžius, padėti galimiems tyrimams.

Informacija apie Jus, kurią mes saugome, bus tvarkoma pagal šią politiką per maksimalų galimą laikotarpį, leidžiamą įstatymų. Pasibaigus šiam laikotarpiui, Jūsų informacija bus visiškai ištrinta arba anonimizuota.


Kitos taisyklės

ManoApklausa.lt turi teisę informuoti vartotojus apie įvairias temas ir naujienas naudojantis tinklapiu ir/arba el. paštu.
ManoApklausa.lt turi teisę pakeisti ir atnaujinti šias taisykles be jokių perspėjimų.