Apklausos "TERITORIJŲ PLANAVIMO NAUJOVIŲ ĮGYVENDINIMAS. VYRIAUSIŲJŲ ARCHITEKTŲ APKLAUSA" rezultatai
Respondentų statistika:
Viso respondentų:
31
Rezultatų santrauka
1. Kiek apytiksliai po 2014-01-01 esate išdavę specialiųjų architektūros reikalavimų, kuriuose buvo nustatytas teritorijos naudojimo reglamentas (vykdant statybą be detaliojo plano)?
0-5 4 bar1bar2  12.9%
5-20 12 bar1bar2  38.7%
20-50 8 bar1bar2  25.8%
50-100 6 bar1bar2  19.4%
daugiau nei 100 1 bar1bar2  3.2%
Viso atsakymų 31  
2. Ar manote, kad įgyvendinant VIEN MAKSIMALIUS Jūsų savivaldybės teritorijos bendrajame plane nustatytus rodiklius, įmanoma užtikrinti darnią savivaldybės teritorijų plėtrą, harmoningą jos užstatymo vystymą?
Taip 7 bar1bar2  22.6%
Ne 24 bar1bar2  77.4%
Viso atsakymų 31  
3. Ar Jūsų savivaldybėje artimiausiu metu ruošiamasi keisti ar koreguoti (detalizuojant, tobulinant) savivaldybės teritorijos bendrąjį planą arba yra tai daroma?
Taip 19 bar1bar2  61.3%
Ne 12 bar1bar2  38.7%
Viso atsakymų 31  
4. Ar yra buvę atvejų, kai nesant parengto detaliojo plano, specialiuosiuose architektūros reikalavimuose nustatėte griežtesnius ir (arba) papildomus, nei bendrajame plane numatyta, teritorijos naudojimo reglamento reikalavimus?
Taip 16 bar1bar2  51.6%
Ne 15 bar1bar2  48.4%
Viso atsakymų 31  
5. Kuo Jūs vadovaujatės specialiuosiuose architektūros reikalavimuose nustatydami griežtesnius arba papildomus, nei bendrajame plane numatyta, teritorijos naudojimo reglamento reikalavimus? (daug galimų variantų)
Savarankiškai atlikta vietos analize 7 bar1bar2  12.3%
Statytojo pateiktais projektiniais pasiūlymais 9 bar1bar2  15.8%
Patvirtintais specialiojo planavimo dokumentais 7 bar1bar2  12.3%
Įvairiais kitais patvirtintais dokumentais - studijomis, koncepcijomis, pan. 7 bar1bar2  12.3%
Norminiuose teisės aktuose nustatytais atitinkamais reikalavimais 10 bar1bar2  17.5%
Viešojo svarstymo metu išsakyta visuomenės nuomone 4 bar1bar2  7%
Asmenine profesine nuomone 13 bar1bar2  22.8%
Kita 0 bar1bar2  0%
Viso atsakymų 57  
6. Ar Jums yra tekę specialiuosiuose architektūros reikalavimuose nustatyti KITOKIUS teritorijos naudojimo reglamento reikalavimus, nei Jūs, kaip profesionalus architektas, iš pradžių manėte esant reikalingus?
Taip 17 bar1bar2  54.8%
Ne 14 bar1bar2  45.2%
Viso atsakymų 31  
7. Jei nustatėte kitokius reglamento reikalavimus, nei iš pradžių manėte esant reikalingus, kas lėmė tokį Jūsų sprendimą? (daug galimų variantų)
Siekis išvengti konflikto su statytoju (jo pasirinktu projektuotoju) 5 bar1bar2  14.3%
Siekis išvengti teisminio proceso 13 bar1bar2  37.1%
Siekis išvengti reikalavimų išdavimo termino praleidimo 2 bar1bar2  5.7%
Statytojui išduoti paveldosaugos arba saugomų teritorijų specialieji reikalavimai 9 bar1bar2  25.7%
Aukštesnes pareigas einančio savivaldybės valstybės tarnautojo nurodymas 2 bar1bar2  5.7%
Diskusijoje su statytoju (jo projektuotoju) pasikeitusi Jūsų paties nuomonė 4 bar1bar2  11.4%
Kita 0 bar1bar2  0%
Viso atsakymų 35  
8. Kokios priemonės Jums padėtų specialiuosiuose architektūros reikalavimuose nustatyti tokius teritorijos naudojimo reglamento reikalavimus, kurie užtikrintų darnią savivaldybės teritorijų plėtrą, harmoningą užstatymo vystymą? (daug galimų variantų)
Detalizuoti savivaldybės lygmens bendrojo plano sprendiniai 14 bar1bar2  14.3%
Parengti ar detalizuoti vietovės lygmens bendrieji planai 11 bar1bar2  11.2%
Parengti savivaldybės lygmens detalieji planai 7 bar1bar2  7.1%
Parengti vietovės lygmens detalieji planai 10 bar1bar2  10.2%
Parengti įvairūs papildomi dokumentai - studijos, analizės, kt. 15 bar1bar2  15.3%
Detalizuoti norminių teisės aktų reikalavimai 18 bar1bar2  18.4%
Išplėsta vyriausiojo architekto kompetencija, leidžianti priimti įsakmius sprendimus savo nuožiūra 20 bar1bar2  20.4%
Kita 3 bar1bar2  3.1%
Viso atsakymų 98  
Kiti atsakymai:
  • rengti specialiuosius planus territorijoms nustatnt pastato tūrį, medžiagiškumą ar spalvą
  • architektūros reikalavimai neturi pagrindo ir prasmės.
  • išleisti tokie teisiniai norminiai aktai, kuriuose būtų galimybė vyriausiam architektui kreiptis į ekspertus, ar ekspertų tarybas, t.y. prailgintas teriminas. esant poreikiui, norint pačiai savivaldybei, turėti tokią teisę išleisti savo specifinį, tai vietovei tinkantį reglamentą.
9. Ar po 2014-01-01 Jūsų praktikoje buvo atvejų, kai specialieji architektūros reikalavimai, kuriuose buvo nustatytas teritorijos naudojimo reglamentas, dėl jų neteisėtumo ar nepagrįstumo buvo apskųsti VTPSĮ arba teismui?
Taip 1 bar1bar2  3.2%
Ne 30 bar1bar2  96.8%
Viso atsakymų 31  
10. Jei taip, ar apskųsti specialieji architektūros reikalavimai, dėl juose nustatytų teritorijos naudojimo reglamento nuostatų neteisėtumo ar nepagrįstumo, buvo panaikinti (ar buvo bent vienas toks atvejis)?
Taip 1 bar1bar2  100%
Ne 0 bar1bar2  0%
Ne, tačiau yra atvejų, kur nagrinėjimo procesas dar nėra pasibaigęs 0 bar1bar2  0%
Viso atsakymų 1  
11. Kokia Jūsų nuomonė apie 2014-01-01 įsigaliojusią galimybę vykdyti statinių statybą nesant parengto detaliojo plano? (pasirenkamas klausimas)
1) Iš esmės teigiama.
2) Viskas gerai ir kontroliuojama, kol objektas nekelia visuomenės pasipiktinimo. Jei planuojama veikla dviprasmiška ir neaiški, viską išdiskutuoti su visuomene daug paprasčiau detaliojo plano rengimo metu.
3) Ne visais atvejais yra galimybė vykdyti statinių statybą nesant parengto detaliojo plano.
4) Statyba gal būt ir galima nesant detaliojo plano, tačiau tuomet turėtų būti išplėstos vyriausiojo architekto galios nustatant reikalvimus būsimam statiniui, atsižvelgiant į konkrečias vietos ypatybes.
5) Daugeliu atveju šis reglamentavimas palengvino tiek statytojų, tiek projektuotojų, tiek valstybinių institucijų darbą, tačiau neįvertintos retai pasitaikančios situacijos, kurios tik projektinių pasiūlymų rengimu neišsprendžiamos arba sprendžiamos nepilnai, nes nėra įvertintos teisės aktuose. Vienareikšmiškai - projektinių pasiūlymų derinimas tik administracijoje yra nepilnavertis, nes tam tikrais atvejais turėtų dalyvauti ir kitos institucijos, kaip tai būdavo detaliųjų planų rengime. Be to - daugelis savivaldybių turi palyginus nekonkrečius bendruosius planus, kurie palieka daug laisvės interpretacijoms ir galimybių teisminiams ginčams, o keisti bendruosius planus nėra lėšų.
6) Teigiama.
7) Manau kad taip ir turėtų būti. Detaliąjame plane nurodo privlomuosius reikalavimus iš teritorijų planavimo ir statybos įstatymo, STR ir kt. Jame inžinerinių tinklų pajungimas sprendžiamas. Pakanka bendrojo plano, bei jo dalies sprendinių keitimo, specialiųjų planų. Detaliojo plano reiktų atsisakyti. Dar paminėsiu: kas laimi savivaldybės konkursuose teritorijos detaliuosius planus - pigiausia kaina - Dujų sfera, Geometra ir t.t - jų kokybe mums aiški. Kaip su jais kovoti - patiems braižyti?
8) Jeigu savivaldybėje yra parengti detalizuoti miestų ir miestelių bendrieji planai ir specialieji susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų išdėstymo planai, naujų statinių statyba, be parengto sklypo detaliojo plano, didelių komplikacijų nesudaro.
9) Teritorijų planavimas neegzistavo iki 2014-01-01, naujoji teritorijų planavimo sistema yra tokia pati neveiksni kaip ir senoji. Apie darnią, kryptingą miestų plėtrą vadovaujantis rajonų bendraisias planais kalbėti neįmanoma. Miestai plečiasi be aiškios struktūros, urbanizuojasi vis didesni arealai, o tokios išskydusios prastai išplanuotos teritorijos yra neefektingos ne tik estetine, bet ir ekonomine prasme.

Mano nuomone tokia statyba, nesant parengtam teritorijų planavimo dokumentui turėjo būti leidžiama tik miestų ir miestelių teritorijose, o už miesto teritorijos ribų plėtra galima tik savivaldybei parengus prioritetinių plėtros teritorijų detaliuosius planus, tai būtų užkirtę kelią nekoordinuotai dispersiškai plėtrai, kurios daromą žalą miestai jaučia jau dabar ir dar jaus daug dešimtmečių.
10) Teigiama kada kokybiškai parengti ir detalizuoti bendrieji teritorijos planavimo dokumentai
11) Kadangi dažniausiai iki 2014-01-01 būdavo rengiami vieno sklypo detalieji planai, tai labai gerai, kad dabar nebereikia ir nebegalima rengti tokių DP.
12) „Vieno sklypo“ detalieji planai nebuvo tie dokumentai, kurie iš esmės palengvindavo projektavimo ar statybos klausimus. Tik sprendžiant kompleksiškai teritorijų išplanavimą, galima pasiekti tam tikros vieningos urbanistinės ir architektūrinės visumos užtikrinimo. Reikalinga ir tam tikra projektinė metodika, bendrieji planavimo principai, kurie sudėtų tam tikrus miestų ir gyvenviečių (kvartalų) projektavimo principus. Išleistos Teritorijų planavimo normos tam reikalui, kol kas per siauros.
13) Teigiama. Problema yra ne detaliojo plano (DP) buvime (nebuvime). Bėda yra tame, kad Specialiuose architektūros reikalavimuose (Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 punktas), direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas, "atsižvelgdamas... į ...statytojo pateiktus projektinius pasiūlymus... nustato statybai numatyto žemės sklypo TERITORIJOS NAUDOJIMO REGLAMENTO PARAMETRUS". Kitaip tariant, iš projektinių pasiūlymų, kurių vienas iš tikslų yra "išreikšti projektuojamo STATINIO ARCHITEKTŪROS ir kitų pagrindinių sprendinių IDĖJĄ", mes kažkokiu būdu vėl gauname ŽEMĖS SKLYPO teritorijos naudojimo reglamento parametrus - tuos pačius teritorijos naudojimo tipą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypo užstatymo tankį, intensyvumą ir t.t. Ne gi STATINIO ARCHITEKTŪROS IDĖJĄ (ir tuo pačiu - architektūros kokybę) kaip nors galima išreikšti ir suvaldyti tais SAR dabar juose įrašomais tipais, leistinais aukščiu, tankiu ir intensyvumu? Dabartiniuose SAR nėra statinių architektūros reikalavimų. Ir dar: SAR turėtų būti nustatomi VISIEMS statiniams, kuriuose yra privaloma projekto architektūrinė dalis pagal Statybos įstatymo 21 straipsnio 1 dalies reikalavimus. Sąmoningai pasirašau anoniminėje anketoje: Edmundas Benetis.
14) Teigiama.
15) Teigiama.
16) Nuomonė dvilypė – teritorijose su išvystyta infrastruktūra problemų nekyla, tačiau teritorijose, kur nėra infrastruktūros (dėl bendrąjame plane numatytų per didelių plėtros teritorijų) plėtra ir statybos vyksta chaotiškai.
17) teigiama
18) Galimybė gera, jeigu Bendrasis planas pakankamai detalizuotas
19) Idėja gera, bet ne viskas tinkamai veikia.
20) bendruoju atveju šią praktiką vertinčiau labiau neigiamai.
21) Nuomonė labai bloga. Pasėkmės, gaila, bet realiai pasimatys tik po 5 metų. Chaotiškas išplanavimas, urbanistinės klaidos, kraštovaizdinės klaidos - jos liks ilgam. Žmonių jau nebebus galima vėl atgal pakreipti kad reikia planuoti ir statyti tvarkingai, nes dabartinis "tipo liberalumas" po truputį virsta mada. Planuoti ir projektuoti pasirodo "sugeba visi", o ypač statybininkai. Bet baisiausia dėl normalių investitorių, kurie jau nuolatos sako, kad toks nuolatinis teisės aktų keitimas teritorijų planavimo ir statybos srityse jiems nebesukelia patikimumo valstybe, stabilumo, aiškumo.
22) Didziausi pavojai dar tik prasideda ,turint minti del statiniu statybos iki 80 kv. m. priemiestynese zonose,turesim nekoki vaizdeli...
23) Daugeliu atvejų teigiama
24) Statybos procesas nesant parengto DP vyksta daug sparčiau, tačiau norint užtikrinti kokybę, PP tikrinimui terminas turėtų būti ilgesnis negu 5d.d. - tam turėtų būti skirta bent 15 - 20 d.d. Kaip parodė praktika PP parengiami labai neprofesionaliai ir atmestinai. Viešumo procedūros neužtikrina viešumo - informacija apie parengtus PP turėtų būti skelbiami seniūnijose arba skelbiant informaciją sklype arba informuoti gretimybes registruotais laiškais. Prasidėjus statyboms, gretimų sklypų savininkai kreipiasi ir prašo suteikti informaciją kokias statybas numato vykdyti jų kaimynai. Tikrintojų darbo palengvinimui PP galėtų peržiūrėti ir tinklų, kurių įtakos zonose numatoma projektuoti, išankstiniai derinimai.
25) Didelė atsakomybė perduota savivaldybių vyriausiems architektams. Nesant parengtų detaliųjų planų, planavimas atliekamas tiesiogiai savivaldybių atitinkamų skyrių specialistų, tai atima daug daugiau darbo laiko nei prieš 2014-01-01 įsigaliojusius pakeitimus. Skirtumas tas, kad ankščiau tinkamus sprendinius iki išbaigtumo atlikdavo detaliojo plano rengėjas, konsultuojamas ir atsižvelgdamas į teritorijų planavimo sąlygas. Dabar visa tai turi išspręsti ir numatyti savivaldybių atitinkamų skyrių vadovai ir specialistai.
26) Suvaldyti situacijos ir pasiekti tinkamo (bent jau pakenčiamo ) miesto vaizdo kai kuriais atvejais nebėra galimybių, bet kita vertus- visi architektai yra atestuoti, o ypač jaunimas žino savo teises į architektūrinę saviraišką (nors su jų kompetencijomis nėra pasiekta aukštumų), todėl bet koks geranoriškas patarimas priimamas kaip nepagrįstas teisės aktais bei subjektyvus reguliavimas (t.y. reakcija būna neigiama)
27) teigiama

Paaiškinimas: Viso atsakymų yra visų atsakymų, pasirinktų pagal tam tikro klausimo dalyvius, suma. Kiekvieno atsakymo varianto procentinė išraiška yra apskaičiuojama padalinus šio atsakymo reikšmę iš visų atsakymų sumos.