Apklausa "RESPONDENTŲ NUOMONĖ APIE EKSTREMALIŲ ĮVYKIŲ VALDYMĄ LIETUVOJE"
Apklausa siekiama sužinoti respondentų nuomonę apie ekstremalių įvykių valdymą Lietuvoje. Apklausą atlieka VGTU ir MRU mokslininkai.
Žemiau pateikiami apklausoje vartojamų sąvokų apibrėžimai.
Įvykis – ekstremaliojo įvykio kriterijų neatitinkantis, nepasiekęs gamtinis, techninis, ekologinis ar socialinis įvykis, keliantis pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, jų socialinėms sąlygoms, turtui ir (ar) aplinkai (LR Civilinės saugos įstatymas, 2015).
Ekstremalusis įvykis – nustatytus kriterijus atitinkantis, pasiekęs ar viršijęs gamtinis, techninis, ekologinis ar socialinis įvykis, kuris kelia pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, jų socialinėms sąlygoms, turtui ir (ar) aplinkai (LR Civilinės saugos įstatymas, 2017).
Grėsmė – yra galimos žalos bendruomenei, t. y. gyventojams, aplinkai, privačiai ir viešąjai nuosavybei, infrastruktūrai ir verslui, šaltinis (Coppola, 2015; Survila, 2015)
Susidarius tam tikroms fizinėms ar socialinėms situacijoms, pasireiškus grėsmei, įvyksta incidentas – paprastai laikomas netikėtas įvykis, pavyzdžiui, gaisras, transporto priemonių avarijos, viesulas, žemės drebėjimas ar potvynis, teroro aktas (Hagen, Statler, Penuel, 2013; Survila, Smalskys, 2017).
Anketoje grėsmių sąrašas sudarytas vadovaujantis 2006 m. kovo 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 241 „Dėl Ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 2015 m. spalio 14 d. nutarimo Nr. 1063 redakcija (TAR, 2015-10-15, Nr. 15200)
Anketoje ekstremalių įvykių metu paslaugas teikiančių organizacijų sąrašas sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 25 d. Nr. 1212 „Dėl gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotinų darbų, įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų likvidavimo ir jų padarinių šalinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr.102-5271).
Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme minima sąvoka incidentas. Tai su darbu susijęs įvykis dėl kurio darbuotojas nepatiria žalos sveikatai arba dėl patirtos žalos nepraranda darbingumo.
Apklausa anoniminė, bus naudojami tik apibendrinti duomenys.
Prašome atsakyti į žemiau pateiktus klausimus.